Slide 1 Slide 2 Slide 3

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΠΑΤΕΝΤΕΣ)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

Ενδεικτικές πρόσφατες δημοσιεύσεις των μελών του εργαστηρίου στα διάφορα θέματα που σχετίζονται με τους σκοπούς του δικτύου:

 • Koukis, G., Sabatakakis, N. (2000): «Engineering geological environment of Athens, Greece», Bulletin of Engineering Geology and the Environment, 59:127 – 135.
 • Marinos, P., Bouckovalas, G., Tsiambaos, G., Sabatakakis, N., Antoniou, A. (2001): «Ground zoning against seismic hazard in Athens, Greece», Engineering Geology, 62:343 – 356.
 • Σαμπατακάκης, Ν., Τσιαμπάος, Γ., Γεροχριστοδούλου, Δ. (2002): «Εκτίμηση των φυσικών και μηχανικών παραμέτρων του βραχώδους υλικού», Δελτίο Κεντρικού Εργαστηρίου Δημοσίων Έργων (ΚΕΔΕ), Ιανουάριος 2000 – Ιούνιος 2002, 3 – 8.
 • Anagnostopoulos, A., Koukis, G., Sabatakakis, N., Tsiambaos, G. (2003): «Empirical correlations of soil parameters based on Cone Penetration Tests (CPT) for Greek soils». Geotechnical and Geological Engineering, 21:377 – 387.
 • Tsiambaos, G., Sabatakakis, N. (2004): «Considerations on strength of intact sedimentary rocks». Engineering Geology, 72:261 – 273.
 • Depountis, N., Harris, Ch., Davies, M., Koukis, G., Sabatakakis, N. (2005): «Application of electrical imaging to leachate plume evolution studies under in – situ and model conditions». Environmental Geology, 47:907 – 914.
 • Δεπούντης, Ν., Σαμπατακάκης, Ν., Κούκης, Γ. (2005): «Ταξινόμηση εδαφών σύμφωνα με τη ρυπαντική επιδεκτικότητά τους χρησιμοποιώντας τη συσκευή διαπερατότητας», Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Υδρογεωλογικού Συνεδρίου, Αθήνα 4 – 6 Οκτωβρίου 2005, Τόμος 1:107 – 118.
 • Koukis, G., Sabatakakis, N., Tsiambaos, G., Katrivesis. N. (2005): «Engineering geological approach to the evaluation of seismic risk in metropolitan regions: case study of Patras, Greece». Bulletin of Engineering Geology and the Environment, 64:219 – 235.
 • Κούκης, Γ., Ρόζος, Δ., Σαμπατακάκης, Ν.,. (2005): «Η διαχείριση των επιφανειακών νερών με την κατασκευή μεγάλων τεχνικών έργων. Παράδειγμα εφαρμογής στο νομό Κορινθίας». Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Υδρογεωλογικού Συνεδρίου, Αθήνα 4 – 6 Οκτωβρίου 2005, Τόμος 1:187 – 194.
 • Sabatakakis, N., Koukis, G., Mourtas, D. (2005): «Composite landslides induced by heavy rainfalls in suburban areas: City of Patras and surrounding area, western Greece». Landslides 2:202 – 211.
 • Koukis, G., Sabatakakis, N., Nikolaou, N., Loupasakis, C. (2005): «Landslide hazard zonation in Greece». Proceedings of the Open Symposium on landslide risk analysis and sustainable disaster management by International Consortium on Landslides, Washington, USA, 13 – 14 October 2005, Chapter 37:291 – 296.
 • Lainas, S., Sabatakakis, N., Koukis, G. (2006): «Landslide phenomena affecting the urban planning: the surrounding area of the city of Patras, western Greece». 11th International. Symposium on Natural and Human induced hazards 2nd workshop on earthquake prediction, University of Patras, p.63.
 • Lainas, S., Sabatakakis, N., Koukis, G. (2006): «Landslide phenomena affecting the urban planning: the surrounding area of the city of Patras, western Greece». 11th International. Symposium on Natural and Human induced hazards 2nd workshop on earthquake prediction, University of Patras, p.63.
 • Koukis, G., Sabatakakis, N. , Spyropoulos, A. (2007): «Resistance variation on low quality aggregates». Bulletin of Engineering Geology and the Environment, 66:457 – 466.
 • Pyrgiotis, L., Koukis, G., Sabatakakis, N., (2007): “Rainfall and Landslides in Karditsa county (Greece): A statistical approach”, Proc.11th Int. Congr., Vol.ΧΧΧ, 1722-1732.
 • Koukis, G., Sabatakakis, N., Lainas, S. (2007): «Soil suitability estimation for housing purposes in landslide – prone areas. The case of Karya village, Patras, W. Greece». Bull of Geological Society of Greece, Proc.11th Int. Congr., Vol.ΧΧΧ, 1683 – 1694.
 • Depountis, N., Koukis, G., Sabatakakis, N. (2008): «Environmental problems associated with the development and operation of a lined and unlined landfill site. A case study demonstrating two landfill sites in Patras, Greece». Environmental Geology DOI 10.1007/s00254-008-1224-1
 • Sabatakakis, N., Koukis, G., Tsiambaos, G., Papanakli, S. (2008): «Index properties and strength variation controlled by microstructure for sedimentary rocks». Engineering Geology, 97 (2008) 80–90.
 • Koukis, G., Sabatakakis, N., Ferentinou, M., Lainas, S., Alexiadou, X. and Panagopoulos, A. (2009): «Landslide phenomena related to major fault tectonics: rift zone of Corinth Gulf, Greece». Bulletin of Engineering Geology and the Environment, DOI 10/1007/s10064-008-0184-8

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τα μέλη του Ε.ΘΑ.ΓΕ.Φ.Ω. έχουν δημοσιεύσει 50 εργασίες σε διεθνή περιοδικά του Science Citation Index ενώ την τελευταία πενταετία έχουν δημοσιεύσει 18 εργασίες. Ο μέσος όρος συντελεστής βαρύτητας (impact factor) των δημοσιευμένων έργων σε διεθνή περιοδικά είναι 1.70 με πάνω από 700 ετεροαναφορές. Παρακάτω παρατίθενται οι δημοσιευμένες εργασίες της τελευταίας 5ετίας.

 • Papatheodorou G., Stefatos A., Christodoulou D., Ferentinos G. (2003):"Small scale present day turbidity currents in a tectonically active submarine graben, the Gulf of Corinth (Greece): their significance in dispersing mine tailings and their relevance to basin filling". In Submarine Mass Movements and their Consequences, (eds. J. Local & J. Mienert). Advances in Natural and Technological Hazards Research, vol. 19, pp. 459-469.
 • Christodoulou D., Papatheodorou G., Ferentinos G., Masson M. (2003): "Active seepage in two contrasting pockmark fields in Patras and Corinth Gulfs, Greece". Geo-Marine Letters. 23 (3-4): 194-199.
 • Hasiotis T., Papatheodorou G. and Ferentinos G., 2003 A high resolution approach in the recent sedimentation processes at the head of Zakynthos Canyon, western Greece, Marine Geology. 214, (1-3) : 49-73.
 • Stefatos A., Papatheodorou G., Ferentinos G., Leeder M and Collier R. (2003): “Active offshore faults in the Gulf of Corinth: Their seismotectonic significance”. Basin Research. 14: 1-14
 • Geraga M., Tsaila-Monopolis S., Ioakim Ch., Papatheodorou G. and Ferentinos G. (2005). Short-term climate changes in the southern Aegean Sea over the last 48,000 years, Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 220, (3-4): 311-332.
 • Papatheodorou, G., H. Papaefthymiou, A. Maratou and G. Ferentinos (2005): Natural radionuclides in bauxitic tailings (red-mud) in the Gulf of Corinth, Greece, Radioprotection. 40: 549-555.
 • Papatheodorou, G., Geraga, M., Ferentinos, G., (2005): The Navarino Naval Battle site, Greece – an integrated remote sensing survey and a rational management approach. International Journal of Nautical Archaeology. 34(1): 95-109.
 • Mc Neil L.C., Cotterill C.J., Henstock H.J., Bull J.M., Stefatos A., Collier R.E.L., Papatheodorou G., Ferentinos G. and Hicks S.E. (2005): Active faulting within the offshore western Gulf of Corinth, Greece: Implications for models of continental rift deformation. Geology. 33: 241-244.
 • Etiope G., Papatheodorou G., Christodoulou D., Favali P. and Ferentinos G. (2005) Gas hazard induced by methane and hydrogen sulfide seepage in the NW Peloponnesus petroliferous basin (Greece). TAO. 16(4): 897-908.
 • Etiope G, Papatheodorou G, Christodoulou D, Ferentinos G, Sokos E, Favali P (2006): ‘"Methane and hydrogen sulfide seepage in the NW Peloponnesus petroliferous basin (Greece): origin and geohazard. AAPG Bulletin. 90 (5): 701-713.
 • Hasiotis, Τ., M. Charalampakis, A. Stefatos, G. Papatheodorou, G. Ferentinos (2006) Fan delta development and processes offshore a seasonal river in a seismically active region, NW Gulf of Corinth. Geo-Marine Letters. 26 (4):199-212.
 • Stefatos, A., Charalampakis, M., Papatheodorou, G., and Ferentinos, G., 2006 Tsunamogenic sources in an active European half graben (Gulf of Corinth, Central Greece). Marine Geology. 232:35-47.
 • Chalari, A., Christodoulou, D., Papatheodorou, G., Geraga, M., Stefatos, A., Ferentinos, G. (2005): Use of remote sensing and GIS in the reconstruction of coastal palaeogeography of Alexandria, Egypt, B.A.R., British Archaeological Reports Series. 1746: 118-128.
 • Papatheodorou, G., Geraga, M., Ferentinos G., (2005): The study of coastal palaeogeography of Dokos Island, Greece, using remote sensing techniques. B.A.R., British Archaeological Reports Series. 1746: 65-71.
 • Geraga M., Mylona, G., Tsaila-Monopoly St., Papatheodorou G., Ferentinos G., (2008). Northeastern Ionian Sea: Palaeoceanographic variability over the last 22 ka. Journal of Marine Systems. 74:623-638
 • Papatheodorou G. Fakiris E., Geraga M., Ferentinos G., and Koutsikopoulos C. (2008). Ghostly images of HMHS Britannic: The Titanic’s III fated, sunken sister ship. Hydro-International. 12(7): 16-19.
 • Georgiadis, M., Papatheodorou G., Tzanatos E., Geraga M., Ramfos A. Koutsikopoulos C., Ferentinos G. (2009). Coralligene formations in the eastern Mediterranean Sea: Morphology, distribution, mapping and relation to fisheries in the southern Aegean Sea (Greece) based on high-resolution acoustics. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology. 368: 44-58.
 • Karagiannidi, Th., Papaefthymiou, H., Papatheodorou, G., (2009). Radioactive impact of a bauxite beneficiation plant in the Itea Gulf (Gulf of Corinth, Greece). Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry vol. 279, no.3, 923-934.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ

 • PAPASTERGIADOU E., RETALIS A., APOSTOLAKIS A. & Th. GEORGIADIS (2008): Environmental monitoring of spatio-temporal changes using remote sensing and GIS in a Mediterranean wetland of Northern Greece. Water Resources Management 22: 579-594.
 • KAGALOU, I., E. PAPASTERGIADOU & I. LEONARDOS (2008): Long term changes on eutrophication process in a shallow Mediterranean lake ecosystem of W. Greece: response after the reduction of external load. J Environmental Management 87: 497-506.
 • Lengyel•S., Déri E., Varga Z., Horváth R., Tóthmérész B., Henry P-Y., Kobler A., Kutnar•L., Babij V., Selinkar A., Christia C., Papastergiadou E., Gruber B., Henle K. 2008. Habitat monitoring in Europe: a description of current practices. Biodivers Conserv 17: 3327–3339.
 • KARAGIANNI P., TINIAKOU A. & GEORGIADIS TΗ. (2008): A distribution model of habitat types along the rivers of W. Greece: A case study. - Fresenius Environmental Bulletin Vol. 17–No. 6:713-721.
 • PAPASTERGIADOU E.,S., A. RETALIS, P. KALLIRIS & Th. GEORGIADIS (2007): Land use changes and associated environmental impacts on the Mediterranean shallow Lake Stymfalia, Greece. Hydrobiologia 584:361-372.
 • STEFANIDIS K. & E.S. PAPASTERGIADOU (2007): Aquatic vegetation and related abiotic environment in a shallow urban lake of Greece. Belgian J Botany 140(1): 25-38.
 • CHRISTIA C. & E.S. PAPASTERGIADOU (2007): Spatial and temporal variations of aquatic macrophytes and water quality in six coastal lagoons of western Greece. Belgian J Botany 140(1): 39-50.
 • APLADA E., GEORGIADIS TH., TINIAKOU A. & THEOCHAROPOULOS M. (2007): Phytogeography and evaluation of the Flora and Vegetation of Parnitha (Attica, Greece).-Edinburgh Journal of Botany 64(2): 185-207.
 • SPANOU, S., TINIAKOU, A., NIKOLAIDIS, V., & GEORGIADIS, TH. (2007): Comparative study of protected areas in Greece: The case-study of three littoral Pinus pinea forests. Fresenius Environmental Bulletin. Vol. 16 – No. 11a – 2007, pp. 1335-1344.
 • SPANOU, S., VERROIOS, G., DIMITRELLOS, G., TINIAKOU, A., & GEORGIADIS, TH. 2006: The flora and vegetation of the sand dunes of western Greece. – Willdenowia 36: 36: 235-246..
 • PAPAPANAGOU E., TINIAKOU A., GEORGIADIS TH. (2005): Environmental Education in Wetland Ecosystems: Journal of Biological Education 40(1):25-30.
 • LIVANIOU-TINIAKOU, A., CHRISTODOULAKIS, D., GEORGIOU, O. & ARTELARI, R. (2003): Floristic dynamics in correlation with the type of substrate and human activities: the example of Serifos (Kiklades islands, Greece). Fresenius Environmental Bulletin 12 (12): 1520-1529.
 • DAFIS, S., E. PAPASTERGIADOU, K. GEORGHIOU, D. BABALONAS, & T. GEORGIADIS, M. PAPAGEORGIOU, E. LAZARIDOU, & B. TSIAOUSSI (eds) (1996): The Greek Habitat Project: NATURA 2000, An Overview. Commission of the European Communities, Goulandris Natural History Museum-Greek Biotope Wetland Centre, 917pp.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις των μελών του Εργαστηρίου σε θέματα που σχετίζονται με τους σκοπούς του δικτύου κατά την τελευταία πενταετία είναι:

 • A.A. Argiriou, S. Lykoudis, Isotopic composition of precipitation in Greece, Journal of Hydrology, 327(3-4):486-495, 2006.
 • D. Katsanos, K. Lagouvardos, V. Kotroni, A.A. Argiriou, Combined analysis of rainfall and lightning data produced by mesoscale systems in the central and eastern Mediterranean, Atmospheric Research, 83(1), 55-63, 2007.
 • S. Lykoudis and A.A. Argiriou, Gridded dataset of the stable isotopic composition of precipitation over the Eastern and Central Mediterranean, J. Geophys. Res., 112, D18107-D18305, 2007.
 • D.K. Katsanos, K. Lagouvardos, V. Kotroni, A.A. Argiriou, The relationship of lighting activity with microwave brightness measurements and spaceborn reflectivity profiles in the Central and Eastern Mediterranean, Jounal of Applied Meteorology and Climatology, 46, 1901-1912.
 • N. Mazarakis, V. Kotroni, K. Lagouvardos, A.A. Argiriou, Storms and Lightning Activity in Greece during the Warm Periods of 2003–2006, Journal of Applied Meteorology and Climatology, 47 (12): 3089-3098 DEC 2008
 • A.F. Bais, A. Kazantzidis, S. Kazadzis, D. Balis,C. S. Zerefos, C.Meleti, Deriving an effective aerosol single scattering albedo from spectral surface UV irradiance measurements, Atmospheric Environment, vol. 39, 1093-1102, 2005
 • Α. Kazantzidis, A. F. Bais, J. Grobner, J. R. Herman, S. Kazadzis,1N. Krotkov, E. Kyro, P. N. den Outer, K. Garane, P. Gorts, K. Lakkala, C. Meleti, H. Slaper, R. B. Tax, T. Turunen and C. S. Zerefos, Comparison of satellite-derived UV irradiances with ground-based measurements at four European stations, Journal of Geophysical Research, 111, D13207, doi:10.1029/2005JD006672, 2006.
 • U. Feister, J. Junk, M. Woldt, A. Bais, A. Helbig, M. Janouch, W. Josefsson, A. Kazantzidis, A. Lindfors, P. N. den Outer, and H. Slaper, Long-term solar UV radiation reconstructed by ANN modelling with emphasis on spatial characteristics of input data, Atmospheric Chemistry and Physics, 8, 3107-3118, 2008.
 • K. Garane, A. F. Bais, S. Kazadzis, A. Kazantzidis and C. Meleti, Monitoring of UV spectral irradiance at Thessaloniki (1990–2005): data re-evaluation and quality control, Annales Geophysicae, 24, 1–14, 2006.
 • A. Kazantzidis, A. F. Bais, M.M. Zempila, C. Meleti, K. Eleftheratos, C.S. Zerefos, Evaluation of ozone column measurements over Greece with NILU-UV multi-channel radiometers, International Journal of Remote Sensing, 2009 (accepted).

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις των μελών του εργαστηρίου σε θέματα που σχετίζονται με τους σκοπούς του δικτύου είναι:

 • C. Theoharatos, N. Laskaris, G. Economou and S. Fotopoulos, "A Generic Scheme for Color Image Retrieval based on the Multivariate Wald-Wolfowitz Test", IEEE Trans. on Knowledge and Data Engineering, vol. 17, no. 6, pp. 808-819, 2005.
 • S. Makrogiannis, G. Economou and S. Fotopoulos, "A region dissimilarity relation that combines feature-space and spatial information for color image segmentation", IEEE Trans. on Systems, Man and Cybernetics - Part B: Cybernetics, vol. 35, no. 1, pp. 44-53, 2005.
 • N.A. Laskaris, S. Fotopoulos and A.A. Ioannides, "A Data-Mining framework for Intelligent Single-Trial Analysis of Multichannel Encephalographic Recordings", IEEE Signal Processing Magazine, Special issue on Signal Processing for Mining Information, pp. 66-77, May 2004.
 • V. Tsagaris, V. Anastassopoulos and G. Lampropoulos, “Fusion of hyperspectral data using segmented PCT for enhanced color representation”, IEEE Trans. on Geosciences and Remote Sensing, vol. 43, no. 10, pp. 2365-2375, 2005.
 • V. Tsagaris and V. Anastassopoulos, “Fusion of visible and infrared imagery for night color vision”, Displays Journal, vol. 26, no. 4-5, pp. 191-196, 2005.
 • G. Christoulas, V. Tsagaris and V. Anastassopoulos, “Textural Characterization from various representations of MERIS data”, International Journal of Remote Sensing, vol. 28, no. 3, pp. 675-692, 2007.
 • V. Anastassopoulos, G.A. Lampropoulos, A. Drosopoulos and M. Rey, 'High Resolution Radar Clutter Statistics', IEEE Transactions on Aerospace and Electronics Systems, vol. 35, no. 1, pp. 43-60, January 1999.
 • N. Fragoulis, V. Tsagaris and V. Anastassopoulos, ”Information Fusion in Ad-hoc Wireless Sensor Networks for Aircraft Health Monitoring”, ICEAF - 1st International Conference of Engineering Against Fracture, Patras Greece 2008.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Δημοσιεύσεις
 • Πολυδωρίδης Ν., Πατρώνης Γ., Αίσωπος Γ., Παππάς Β. «Γέφυρες της γνώσης και του πολιτισμού», επιστημονικό περιοδικό ΙΜΕΡΟΣ, τεύχος 5.2, Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, Αθήνα, 2005.
 • Παππάς Β., «Η πληθυσμιακή ανισοκατανομή στον Ελληνικό χώρο: Προσέγγιση με τη χρήση Γ.Σ.Π.», στο Κοτζαμάνης Β., Παππάς Β. (επιμ.), «Πληθυσμός και Χώρος. Αναλυτικές προσεγγίσεις», Πανεπιστημιακές εκδόσεις Θεσσαλίας, Βόλος, 2005.
 • Παππάς Β., «Η δημογραφία σε εξέλιξη», στο Κοτζαμάνης Β., Παππάς Β. (επιμ.), «Πληθυσμός και Χώρος. Αναλυτικές προσεγγίσεις», Πανεπιστημιακές εκδόσεις Θεσσαλίας, Βόλος, 2005.
 • Sidiropoulos G., Pappas V., Vasilakos A., «Virtual reality: The non-temporal cartographic animation and the urban (large) scale projects», Soft Computing – A Fusion of Foundations, Methodologies and Applications, Scientific Journal, issue 8, Springer – Verlag, Heidelberg, 2004.
 • Adam G., Pappas V., “Geographical Image Processing Using GisTool”, International Journal of Computers and Applications, Volume 26, Issue #3, IASTED/ACTA Press, 2004.
 • Study Group on Education and Training, Report: Accomplishing Europe through education and training, European Commission, Luxembourg, 1997
 • Ν. Πολυδωρίδης, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Στο: Αστική και Περιφερειακή Ανάπτυξη, Γετίμης, Καυκαλάς, Μαραβέγιας, επιμελητές, Αθήνα, Θεμέλιο, 1994
 • N. Polydorides, GIS in Greece: A Review of the State of the Art, Mapping Awareness and GIS Europe, vol. 6 no. 7, September, 1992
 • Ερευνητικές εκθέσεις
 • «Διερεύνηση των Πολεοδομικών Επιπτώσεων από τη Ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου με ειδική αναφορά στην επανένταξη – αξιοποίηση του εργοταξιακού χώρου». Ερευνητική έκθεση προς την Γενική Γραμματεία Συγχρ. Δημόσιων Έργων, ΕΥΔΕ/ΣΕ.ΡΑ, ΥΠΕΧΩΔΕ, 2003.
 • Ν. Πολυδωρίδης, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Συνθετική Έκθεση για το Πρόγραμμα Stride, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, 1994

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ

 • Stiros, S.C., Kontogianni, V.A. Coulomb stress changes: From earthquakes to underground excavation failures (2009) Int. J. Rock Mechanics and Mining Sciences, 46, 182-187.
 • Psimoulis, P., Pytharouli, S., Karambalis, D., Stiros, S. Potential of Global Positioning System (GPS) to measure frequencies of oscillations of engineering structures (2008) J. Sound and Vibration, 318, 606-623.
 • Stiros, S.C., Pirazzoli, P.A. Direct determination of tidal levels for engineering applications based on biological observations (2008) Coastal Engineering, 55, 459-467.
 • Kontogianni, V., Pytharouli, S., Stiros, S., Ground subsidence, Quaternary faults and vulnerability of utilities and transportation networks in Thessaly, Greece, (2007) Env. Geology, 52 1085-1095.
 • Psimoulis, P., Ghilardi, M., Fouache, E., Stiros, S., Subsidence and evolution of the Thessaloniki plain, Greece, based on historical leveling and GPS data (2007) Eng. Geology, 90, 55-70.