Slide 1 Slide 2 Slide 3

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

Images

Το Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας ιδρύθηκε το 1990 στο Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και έχει σημαντική προσφορά στις εκπαιδευτικές διαδικασίες του Τμήματος καθώς και στην έρευνα. Δραστηριοποιείται σε ερευνητικά αντικείμενα «αιχμής» που έχουν σχέση με τη μελέτη – κατασκευή των τεχνικών έργων καθώς και των επιπτώσεών τους στο γεωπεριβάλλον. Στην ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου συμμετέχουν πλέον των 30 ερευνητών που περιλαμβάνουν μέλη ΔΕΠ, διδάκτορες και μεταπτυχιακοί φοιτητές καθώς επίσης και εξωτερικοί εξειδικευμένοι συνεργάτες που δραστηριοποιούνται τόσο στον Ιδιωτικό Τομέα (Μελετητικές και Κατασκευαστικές Εταιρείες) όσο και στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (AEI, ΥΠΕΧΩΔΕ, ΙΓΜΕ κ.λπ.). Τα κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου είναι:

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΔΑΦΟΥΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Images

 • Εργαστηριακή προσέγγιση γεωτεχνικών συνθηκών εδάφους με την εκτέλεση δοκιμών Εδαφομηχανικής και Βραχομηχανικής.
 • Εργαστηριακές δοκιμές ποιοτικού ελέγχου γεωυλικών σχετικά με την καταλληλότητά τους για διάφορες χρήσεις (αδρανή υλικά, υλικά επιχωμάτων κ.λπ.).
 • Επίδραση των γεωτεχνικών – τεχνικογεωλογικών συνθηκών στο σχεδιασμό – κατασκευή – λειτουργικότητα των τεχνικών έργων (φράγματα, σήραγγες, οδικά έργα, λιμενικά έργα, χώροι απόθεσης απορριμμάτων ΧΥΤΑ κ.λπ.)

ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

Images

 • Κατολισθήσεις: Αίτια – παράγοντες εκδήλωσης, συστήματα παρακολούθησης (monitoring), αναλύσεις ευστάθειας πρανών, διαστασιολόγηση μέτρων προστασίας – αποκατάστασης. Καταγραφή φαινομένων σε Εθνικό Επίπεδο μέσω Σχεσιακής Βάσης Δεδομένων, εξάπλωση – κατανομή, επικινδυνότητα. Επίδραση των έντονων καιρικών φαινομένων (βροχοπτώσεων, πλημμυρών) καθώς και των φυσικών πυρκαγιών στην εκδήλωση των κατολισθήσεων.
 • Μακροσεισμικά αποτελέσματα σεισμών: Παραμορφώσεις – αστοχίες φυσικών πρανών (κατολισθήσεις – καταπτώσεις), σχεδιασμός μέτρων προστασίας. Επικινδυνότητα εδαφών για φαινόμενα ρευστοποίησης, συνθήκες εκδήλωσης, μέτρα προστασίας. Εκτίμηση της επίδρασης των τοπικών εδαφικών συνθηκών στη διαμόρφωση της σεισμικής έντασης σε αστικές περιοχές, σύνταξη Μικροζωνικών Μελετών

ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ – ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ

Images

 • Αποτίμηση και καταγραφή κρίσιμων γεωπεριβαλλοντικών παραμέτρων - παραγόντων που επιδρούν στην αστική καταλληλότητα και τη χρήση γης – σχεδίαση θεματικών χαρτών σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών.
 • Επίδραση των γεωτεχνικών – τεχνικογεωλογικών συνθηκών στη διαμόρφωση της γεωλογικής καταλληλότητας για την αστική ανάπτυξη.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

 • Αποκατάσταση και σχεδιασμός μέτρων προστασίας των μνημείων από επιδράσεις του περιβάλλοντος χώρου
 • Διαχρονική πρόβλεψη των γεωτεχνικών – τεχνικογεωλογικών παραγόντων που συντελούν στην υποβάθμιση και φθορά των μνημείων – βελτιστοποίηση των συνθηκών διατήρησής τους

Εξοπλισμός

Το Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας διαθέτει σύγχρονο και πιστοποιημένο εξοπλισμό για την εκτέλεση εργαστηριακών και επιτόπου δοκιμών και συγκεκριμένα:

 • Συσκευές Δοκιμών Εδαφομηχανικής : Ταξινόμηση εδαφών, εκτίμηση φυσικών παραμέτρων, παραμέτρων αντοχής (ανεμπόδιστη θλίψη, άμεση και περιστροφική διάτμηση, τριαξονική θλίψη γρήγορη UU, με μέτρηση της πίεσης του νερού των πόρων CUPP) καθώς και υπολογισμό μονοδιάστατης στερεοποίησης.
 • Συσκευές Δοκιμών Βραχομηχανικής: Ταξινόμηση βραχώδους υλικού, σκληρότητα, μέτρηση δυναμικών παραμέτρων, εκτίμηση αποσαθρωσιμότητας, υπολογισμό παραμέτρων μηχανικής αντοχής (σημειακή φόρτιση, μοναξονική και τριαξονική θλίψη) καθώς επίσης και των παραμέτρων παραμορφωσιμότητας. Επίσης διατμητική αντοχή ασυνεχειών.
 • Συσκευές διαμόρφωσης και προετοιμασίας βραχωδών δοκιμίων: καροταρίες κοπής, τροχούς κοπής και συστήματα λείανσης
 • Συσκευές Καταλληλότητας Εδαφών: συμπύκνωση κατά Proctor, φέρουσα ικανότητα (CBR), έλεγχος επιτόπου βαθμού συμπύκνωσης
 • Συσκευές Ποιοτικού Ελέγχου Αδρανών υλικών: δείκτης LOS ANGELES, δείκτης αντίστασης σε στίλβωση (PSV), αντοχή MicroDeval, υγεία, δείκτης αντοχής σε κρούση (AIV), δείκτες πλακοειδούς, μορφής, επιμήκυνσης κ.τλ.
 • Συστήματα Ενόργανης Παρακολούθησης Κατολισθήσεων: αποκλισιομετρικές βολίδες ελέγχου οριζόντιων μετατοπίσεων σε γεώτρηση , λογισμικό υπολογισμού μετακινήσεων.
 • Πλήρη λογισμικά επίλυσης ευστάθειας πρανών, σχεδιασμού υπογείων έργων, συστημάτων αντιστήριξης κ.λπ.

Οι εργαστηριακές δοκιμές Εδαφομηχανικής, Βραχομηχανικής και Αδρανών Υλικών – Καταλληλότητας εδαφών εκτελούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες Ελληνικές και Διεθνείς προδιαγραφές (ΕΝ, ΑSTM, BS, ISRM, E105-86, E105-84 κ.λπ.)