Slide 1 Slide 2 Slide 3

Συμπληρωματικοτητα των ερευνητικων αντικειμενων

images

Επιτυχημένη αξιοποίηση των διαθέσιμων τεχνολογιών για την παρατήρηση της Γης προϋποθέτει εμπειρία και γνώση τόσο για το είδος και τα χαρακτηριστικά τους όσο και για τις δυνατότητες και τους περιορισμούς τους. Η χρήση των κατάλληλων δεδομένων για την αντιμετώπιση κάθε προβλήματος και η κατάλληλη επεξεργασία τους είναι κρίσιμοι παράμετροι που πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπ’ όψιν στον αρχικό σχεδιασμό κάθε έργου, ερευνητικού ή αναπτυξιακού.

Οι συμμετέχοντες του Δικτύου, έχουν αποδεδειγμένη και πολυετή εμπειρία με διαφόρων ειδών μετρήσεις-δεδομένα που στο σύνολό τους, καλύπτουν σχεδόν όλο το φάσμα της διαθέσιμης διαστημικής και επίγειας παρατήρησης της Γης. Μέλη του Δικτύου έχουν αναπτύξει συνεργασίες και στο παρελθόν ως επιβλέποντα μέλη Διδακτορικών Διατριβών, συνδιοργάνωση συνεδρίων και κοινές ερευνητικές δημισιεύσεις. Πιο συγκεκριμένα σε επίπεδο συνεργασίας προϋπάρχει εμπειρία καθώς:

  • Μέλη του Εργ. Τεχνικής Γεωλογίας και του Εργ. Γεωδαισίας έχουν υπάρξει συνεργάτες στο ΙΓΜΕ.
  • Μέλη του Εργ. Γενικής Θαλάσσιας Γεωλογίας και Φυσικής Ωκαιανογραφίας έχουν συμμετάσχει σε συνέδρια και ημερίδες του Εργ. Γεωδαισίας.
  • Μέλη του Εργ. Γεωδαισίας συμμετείχαν σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Εργ. Γενικής Θαλάσσιας Γεωλογίας και Φυσικής Ωκαιανογραφίας
  • Συνεργασία μεταξύ Εργ. Γεωδαιτικών Εφαρμογών και του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής έχει συμμετάσχει σε τριμελείς και επταμελείς συμβουλευτικές επιτροπές Υποψήφιων Διδακτόρων ενώ έχει προκύψει και κοινή ερευνητική δημοσίευση. Παρόμοιες συνεργασίες έχουν πραγματοποιηθεί και μεταξύ του Εργ. Γεωδαισίας και Γεωδαιτικών Εφαρμογών και του Εργ. Πολεοδομικού Σχεδιασμού.

Μία απλοϊκή αλλά ρεαλιστική αναπαράσταση της συνεργασίας των μελών απεικονίζεται στο σχήμα που ακολουθεί όπου τα μέλη της ομάδας έχουν αναλάβει την αντιμετώπιση ενός προβλήματος. Αποφασίζουν για το είδος των δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν με βάση την εμπειρία τους σε παρόμοια θέματα, κάθε μέλος συμμετέχει σύμφωνα με την ερευνητική του αρτιότητα και δρα μόνο συμβουλευτικά ως προς τα υπόλοιπα ενώ στο επίπεδο της επεξεργασίας δίνεται η ευελιξία για αλλαγές στον αρχικό σχεδιασμό. Τα αποτελέσματα ενσωματώνονται σε υπάρχοντα δεδομένα GIS, ή κατασκευάζονται νέα ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου, όπου και είναι το τελικό προϊόν.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ

Το Εργαστήριο Οικολογίας Φυτών και Διαχείρισης Οικοσυστημάτων επί σειρά ετών ασχολείται με τον προσδιορισμό των αβιοτικών και βιοτικών παραμέτρων, την οικολογική αξιολόγηση και τη διαχείριση υγροτοπικών οικοσυστημάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στη δομή και λειτουργία των Υδάτινων Οικοσυστημάτων και τη Δυναμική της Βλάστησης. Στα πλαίσια της μελέτης της χλωρίδας και της ανάλυσης της βλάστησης χρησιμοποιούνται σύγχρονες μέθοδοι περιγραφής και ανάλυσης δεδομένων πεδίου (Προγράμματα DECORANA, TWINSPAN, CANOCO, κ.λπ.), καθώς και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS, ArcINFO, ArcVIEW) για τη διαχρονική παρακολούθηση της βιοποικιλότητας (Bio-monitoring) και τη χαρτογράφηση και τη φωτοερμηνεία των τύπων οικοτόπων (Κοινοτική Οδηγία 92/43, Δίκτυο Natura 2000).

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ

Το Εργαστήριο Θαλάσσιας Γεωλογίας και Φυσικής Ωκεανογραφίας αποτελεί ένα σημαντικό φορέα έρευνας και μελέτης του θαλάσσιου περιβάλλοντος στον Ελληνικό χώρο. Ο εξειδικευμένος εξοπλισμός του Εργαστηρίου δίνει τη δυνατότητα της λεπτομερούς τηλεπισκοπικής αποτύπωσης του θαλάσσιου πυθμένα, ιδιαίτερα αυτού στην παράκτια ζώνη (έως βάθους νερού 200μ.), στην οποία αναπτύσσεται το μεγαλύτερο μέρος των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο περιβάλλον, με σκοπό (α) την ορθολογική σχεδίαση των επεμβάσεων στην παράκτια ζώνη (θαλάσσια τεχνικά έργα) και (β) στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος από τη ρύπανση και τις άστοχες παρεμβάσεις. Το Εργαστήριο δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη λογισμικών για την επεξεργασία και ανάλυση θαλασσίων γεωφυσικών δεδομένων.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

Το Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας δραστηριοποιείται σε ερευνητικά αντικείμενα «αιχμής» που έχουν σχέση με τη μελέτη – κατασκευή των τεχνικών έργων καθώς και των επιπτώσεών τους στο γεωπεριβάλλον όπως γεωτεχνικές συνθήκες εδάφους και κατασκευή τεχνικών έργων, φυσικά καταστροφικά φαινόμενα, γεωλογική καταλληλότητα, αστική ανάπτυξη, χρήσεις γης καθώς και διατήρηση και αποκατάσταση αρχαιολογικών χώρων.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Το Εργαστήριο Πολεοδομικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού ασχολείται κυρίως με θέματα που αφορούν τις εφαρμογές της πληροφορικής στο σχεδιασμό του χώρου (Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Βάσεις Δεδομένων, και άλλα αντίστοιχα θεματικά αντικείμενα) και τον Σχεδιασμό του χώρου γενικότερα: Πολεοδομικός και Χωροταξικός Σχεδιασμός και εφαρμογές της Πολεοδομίας, Χωροταξίας, Περιφερειακής Ανάπτυξης, κλπ. Διαθέτει σημαντική εμπειρία - εξειδίκευση σε θέματα που αφορούν την Πληροφορική στον Σχεδιασμό του Χώρου αναπτύσσοντας πλήθος εφαρμογών.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη αλγορίθμων για ανίχνευση στόχων και ταξινόμηση, στη σύνθεση πολυφασματικών εικόνων για βελτίωση της απεικόνισης και κυρίως σε τεχνικές τηλεπισκόπισης δορυφορικών εικόνων με έμφαση στην τμηματοποίηση και την ανίχνευση αλλαγών και την ταξινόμηση χρήσεων Γης.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ

Το Εργαστήριο Γεωδαισίας και Γεωδαιτικών Εφαρμογών εμβαθύνει στις μετρήσεις, αξιολόγηση και ερμηνεία παραμορφώσεων του εδάφους, σύγχρονων και αρχαίων τεχνικών έργων, που οφείλονται σε σεισμοτεκτονικά, γεωτεχνικά και άλλα φαινόμενα.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

Το Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας διαθέτει σημαντική εμπειρία σε μοντέλα πρόγνωσης καιρού και επεξεργασίας μετεωρολογικών και περιβαλλοντικών χρονοσειρών, ιδιαίτερα χρήσιμα για την παρατήρηση αλλαγών με σκοπό την πρόληψη.